Na stiahnutie: "príručka pre spravodajské jednotky"

Otázky a odpovede...

Obsah:

 1. Kto má povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenia ?
 2. Bude musieť vypĺňať INTRASTAT-SK hlásenia aj fyzická osoba ?
 3. Čo robiť, ak spravodajská jednotka prekročí prah oslobodenia v priebehu roka ?
 4. Ako sa vykazuje tovar fakturovaný s časovým odstupom väčším ako jeden mesiac ?
 5. Budú údaje z "Hlásení o prijatí/odoslaní tovaru" porovnávané so skutočnosťou ?
 6. Vykazujú sa v hlásení INTRASTAT-SK služby ?
 7. Zahŕňa sa zušľachťovací styk pod "Hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru" ?
 8. Ako sa vykazujú obchodné vzorky ?
 9. Ako sa vykazuje reklamný materiál ?
 10. Ako sa vykazujú vratné obaly ?
 11. Aký výmenný kurz sa použije pri prepočtoch cudzej meny na € ?
 12. Je možné kumulovať v hláseniach viacero položiek týkajúcich sa jedného subjektu ?
 13. Prikladajú sa k "Hláseniam o prijatí/odoslaní tovaru" faktúry, prípadne iné doklady ?

Odpovede:

1. Kto má povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenia ?

Spravodajskou jednotkou pre systém INTRASTAT-SK je každá právnická alebo fyzická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného obdobia odoslala, alebo prijala tovar spoločenstva (27 krajín EÚ) v súhrnnej hodnote rovnej, alebo vyššej ako prah oslobodenia.
Prah oslobodenia bol Štatistickým úradom SR stanovený vo výške 1 000 000 € pre prijatie a 1 000 000 € pre odoslanie. 

2. Bude musieť vypĺňať INTRASTAT-SK hlásenia aj fyzická osoba ? 

Fyzická osoba - podnikateľ bude vyplňovať INTRASTAT-SK hlásenie, ak bude registrovaný ako platiteľ DPH v Slovenskej republike a súhrnná hodnota jeho prijatí, resp. odoslaní bude vyššia ako prah oslobodenia. Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH je automaticky oslobodený od povinnosti podávať hlásenie. Rovnako sú oslobodené aj súkromné osoby.


3. Čo robiť, ak spravodajská jednotka prekročí prah oslobodenia v priebehu roka ? 

Ak spravodajskej jednotke Štatistický úrad SR (ďalej len štatistický úrad) nestanovil spravodajskú povinnosť pre sledovaný (bežný) kalendárny rok, spravodajská jednotka by si mala sledovať objem svojich odoslaní a prijatí tovarov vo väzbe na prípadný vznik spravodajskej povinnosti. V mesiaci sledovaného roka, v ktorom prekročí prah oslobodenia jej vzniká spravodajská povinnosť a od tohto mesiaca má povinnosť predkladať hlásenie INTRASTAT-SK vrátane daného mesiaca.


4. Ako sa vykazuje tovar fakturovaný s časovým odstupom väčším ako jeden mesiac ? 

Spravodajská jednotka vykáže odoslanie alebo prijatie tovaru v tom mesiaci, v ktorom bol tovar fyzicky odoslaný alebo fyzicky prijatý za podmienky, že takýto spôsob fakturácie je zmluvne dohodnutý.


5. Budú údaje z "Hlásení o prijatí/odoslaní tovaru" porovnávané so skutočnosťou ? 

Áno, údaje, ktoré nám zašlete, budú konfrontované s daňovými priznaniami DPH - s hodnotami uvádzanými pre dodanie tovaru do členského štátu a nadobudnutie v tuzemsku z členského štátu a so súhrnným výkazom. Aj na základe týchto údajov bude určená spravodajská povinnosť.


6. Vykazujú sa v hlásení INTRASTAT-SK služby ?

Nie. Predmetom hlásení INTRASTAT-SK sú informácie o tovare spoločenstva, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi. Tovarom sú všetky hnuteľné veci vrátane elektrickej energie, plynu a vody. Osobitnú skupinu predstavujú služby - súvisiace náklady, a to náklady na dopravu dovážaného tovaru, poplatky za nakladanie, vykladanie a manipuláciu spojenú s dopravou dovážaného tovaru a náklady na poistenie, ak sú dodávané súčasne s tovarom. Služby, ktoré predstavujú súvisiace náklady sa v hlásení INTRASTAT-SK vykazujú. Podmienkou je, aby súvisiace náklady boli fakturované spolu s dodávaným tovarom.  


7. Zahŕňa sa zušľachťovací styk pod "Hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru" ? 

Zušľachťovací styk sa zahŕňa do štatistiky zahraničného obchodu. Po vstupe do EÚ nie je tovar spoločenstva odosielaný alebo dodávaný na spracovanie pod colným dohľadom, avšak do štatistiky musí byť zahrnutý. V "Hlásení o prijatí/odoslaní tovaru" sa takáto transakcia rozlíši v odseku Druh obchodu. Tu sa uvedie, že ide o spracovanie (pôvodne zušľachťovací styk) - kódy 4 a 5. Uvádza sa celková hodnota tovaru, t. j. po spracovaní, oprave, či údržbe je do tejto hodnoty zahrnutá aj hodnota spracovateľskej operácie vrátane pridaného materiálu.


8. Ako sa vykazujú obchodné vzorky ? 

Obchodné vzorky, ktoré predstavujú prístroje, zariadenia alebo tovar na odskúšanie, analýzu alebo predvedenie za podmienky, že sú odosielané alebo prijímané s presne vymedzeným účelom a súčasne sú predmetom dočasnej transakcie (predpokladá sa ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva), nie sú predmetom vykazovania. Bežné obchodné vzorky vrátane tých, ktoré sú odosielané alebo prijímané bezplatne, a ktoré nie sú predmetom dočasnej transakcie, sú predmetom vykazovania v systéme INTRASTAT-SK.


9. Ako sa vykazuje reklamný materiál ? 

Tlačený reklamný materiál, návody na použitie, cenníky a iné reklamné materiály ak nie sú priamo predmetom obchodovania, sa v systéme INTRASTAT-SK nevykazujú.


10. Ako sa vykazujú vratné obaly ? 

Vratné obaly vrátane paliet, ktoré sú odosielané alebo prijímané s presne vymedzeným účelom a súčasne sú predmetom dočasnej transakcie (predpokladá sa ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva), nie sú predmetom vykazovania v systéme INTRASTAT-SK. Osobitnú skupinu predstavujú obaly, ktoré sú súčasťou odosielaného alebo prijímaného tovaru, vrátane obalov a balného, ktoré je na faktúre (jednej) uvádzané samostatne. Tieto sa považujú za súčasť tovaru a ich hodnota sa zahrnie do hodnoty odoslaného alebo prijatého tovaru.


11. Aký výmenný kurz sa použije pri prepočtoch cudzej meny na € ? 

Ak je fakturovaná suma vyjadrená v cudzej mene, prepočíta sa na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň vzniku daňovej povinnosti. Ak však tovar nie je predmetom obchodnej operácie, ktorá je považovaná za dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na slovenskú menu sa použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska, platný v deň zápisu položky do hlásenia.


12. Je možné kumulovať v hláseniach viacero položiek týkajúcich sa jedného subjektu ? 

Ak majú položky rovnaký kód podpoložky kombinovanej nomenklatúry a majú rovnakú krajinu pôvodu, členský štát určenia (pri odoslaní) alebo členský štát zaslania (pri prijatí), rovnaký región určenia resp. pôvodu, rovnakú dodaciu podmienku, dopravu a rovnaký kód druhu obchodu, môžu sa sčítať (skumulovať) do jednej položky. Kumulovať rovnaké transakcie nie je povinnosť, avšak možnosť takejto kumulácie mnohým spravodajským jednotkám zníži počet vyplňovaných formulárov.


13. Prikladajú sa k "Hláseniam o prijatí/odoslaní tovaru" faktúry, prípadne iné doklady ? 

Nie, požaduje sa iba originál hlásenia, ale jeho kópia musí byť uložená u spravodajskej jednotky aspoň 12 mesiacov po skončení sledovaného roku.

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese štatistického úradu: