Slovník pojmov

Obsah:

1. Čiastkové hlásenie
2. Členský štát

3. Členský štát určenia
4. Členský štát zaslania
5. Dočasná transakcia
6. Dodatková merná jednotka
7. Fakturovaná suma
8. INCOTERMS (International Commercial Terms)
9. Intrakomunitárny obchod
10. INTRASTAT formulár
11. INTRASTAT-SK
12. INTRASTAT-SK hlásenie
13. Kombinovaná nomenklatúra (KN, tiež CN)

14. Krajina pôvodu
15. Nečlenské štáty
 
16. Nepriamy vývoz
17. Nulové hlásenie
18. Odoslanie
19. Prah
20. Prah oslobodenia
21. Prah transakcie
22. Prijatie
23. Spravodajská jednotka
24. Tok tovaru
25. Tovar spoločenstva
26. Tretie krajiny
27. Triangulárny obchod
28. Zástupca1. Čiastkové hlásenie
Hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru, v ktorom spravodajská jednotka predkladá čiastkové údaje za príslušný kalendárny mesiac, t.j. v hlásení nie sú uvedené všetky transakcie vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu. 

2. Členský štát
Štát, ktorý je členom Európskej únie.

3. Členský štát určenia
V čase odoslania posledný známy členský štát, do ktorého má byť tovar odoslaný.

4. Členský štát zaslania
Členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky.

5. Dočasná transakcia
Transakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva.

6. Dodatková merná jednotka
Merná jednotka špecifikovaná v Spoločnom colnom sadzobníku pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry.

7. Fakturovaná suma
Táto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa zákona o DPH.

8. INCOTERMS (International Commercial Terms)
Medzinárodné obchodné dodacie podmienky, výklad ktorých zodpovedá medzinárodným pravidlám, vydaných medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.

9. Intrakomunitárny obchod
Obchod v rámci EÚ.

10. INTRASTAT formulár
Jednostranový formulár, používaný na hlásenie informácií o prijatiach a odoslaniach tovarov spoločenstva v rámci EÚ.

11. INTRASTAT-SK
Štatistické zisťovanie uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.

12. INTRASTAT-SK hlásenie
Hlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 1-12 alebo INTRASTAT 2-12.

13. Kombinovaná nomenklatúra (KN, tiež CN)
Systém opisu a číselného označovania tovaru používajúceho položky so štvormiestnym číselným znakom - položky Harmonizovaného systému, podpoložky so šesťmiestnym číselným znakom - podpoložky Harmonizovaného systému, doplnené dvojmiestnym číselným znakom na osemmiestne podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

14. Krajina pôvodu
Krajina, v ktorej bol tovar úplne vyrobený alebo získaný. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľajú dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie, uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby.

15. Nečlenské štáty
viď Tretie krajiny.

16. Nepriamy vývoz
Transakcia, pri ktorej je tovar vyvezený z členského štátu do nečlenského cez iný členský štát, v ktorom sa uskutoční colné konanie.

17. Nulové hlásenie
INTRASTAT-SK hlásenie, v ktorom spravodajská jednotka deklaruje, že v sledovanom období neuskutočnila žiadne prijatie, resp. odoslanie.

18. Odoslanie
Pohyb tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu.

19. Prah
Určená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť a jej rozsah.

20. Prah oslobodenia
Určená hranica, ktorá oslobodzuje SJ od povinnosti predkladať hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru za podmienky, že celková ročná hodnota jej prijatí/odoslaní je nižšia ako tento prah.

21. Prah transakcie
Umožňuje spravodajskej jednotke kumulovať transakcie podľa členských štátov, ktorých hodnota neprevýši tento prah, do jednej položky s kódom tovaru 9950 00 00.

22. Prijatie
Pohyb tovaru z členského štátu do Slovenskej republiky.

23. Spravodajská jednotka
Právnická alebo fyzická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia.

24. Tok tovaru
Smer pohybu tovaru z krajiny (vývoz, resp. odoslanie) alebo do krajiny (dovoz, resp. prijatie).

25. Tovar spoločenstva
tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území spoločenstva,tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia spoločenstva, prepustený do voľného obehu,tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode 1. a 2.

26. Tretie krajiny
Štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

27. Triangulárny obchod
Transakcia, na ktorej sa zúčastňujú tri subjekty, pričom fyzický pohyb tovaru nemusí byť zhodný s finančnými tokmi.

28. Zástupca
Tretia strana poverená spravodajskou jednotkou predložiť INTRASTAT-SK hlásenie.

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese štatistického úradu: